ห้องพักขนาดมาตรฐาน (Standard Size)

รายละเอียดห้องพัก

• ให้บริการห้องพักแบบเตียงเดี่ยว - เตียงคู่
• สามารถพักได้ห้องละ 2 ท่าน
• ต้องการเตียงเสริมเพิ่มท่านละ 300 บาท
• เด็กอายุไม่เกิน 6 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม หากไม่ประสงค์ขอเพิ่มเตียงเสริม